Katalog

Katalog için tıklayınız

Şartname

ZEYTİNDOSTU 8. ULUSAL NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI KALİTE YARIŞMASI

TANIMLAR

Katılımcı: Tescilli marka sahibi ve ürünleri piyasada fiilen satılan, Tarım Bakanlığı’nca verilmiş Gıda Üretim İzni’ne sahip veya söz konusu izne sahip bir işletmede fason üretim yaptıran ya da ihraç eden (butik ya da büyük ölçekli) üretici, yağhaneci, tüccar, sanayici, firma veya ziraat odasına veya ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünde çiftçi kayıt sistemine girmiş, üretici ya da kişilerdir.

Yarışma Kurulu:  Yarışma kurulu ve Jüri, toplam 8 kişiden oluşur. Kurul üyeleri Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu’nca tespit edilir.

KALİTE YARIŞMASINA KATILIM

 1. Yarışma Natürel Sızma Zeytinyağı olmak üzere, Türkiye sınırları içerisinde bulunan şehirlere, zeytin çeşitlerine ve organik sertifikalarına göre kategorilere ayrılacak ve duyusal analiz sonucu tespit edilen değerlere göre her ilin ve çeşidin ve organik sertifikası olma haline göre meyvemsilik bakımından hafif (LIGHT), orta (MEDIUM) ve yoğun (INTENSE) olarak alt kategorilerde yapılacaktır. Her ilin yetişen çeşidine göre sınıflandırılacak, aynı çeşitler, çeşitler arasında sınıflandırma ve puanlama yapılarak ayrı ayrı değerlendirilecektir. Üretici olarak adlandırdığımız çiftçi kayıt sistemine dahil olan yağlar ayrı bir kategoride sınıflandırılarak puanlaması yapılacaktır.
 2. Her katılımcı yarışmaya en çok üç adet farklı numune ile katılabilir.
 3. Katılımcılar; yarışma jürisinde, yarışma düzenleme kurulunda ve yarışma tadım panelinde görev alamazlar.
 4. Katılımcılar katılım formlarında numune gönderdikleri üründen ellerinde ne kadar olduğunu bildirirler. Katılım için asgari miktar aranmaz, ancak gerekli görmesi durumunda Yarışma Kurulu veya görevlendireceği bir yetkili beyanı yerinde tetkik eder. Fiziki miktar ve beyan arasındaki tutarsızlıklarla ilgili takdir hakkı, kontrolü yapacak Yarışma Kurulu üyesine veya kurul adına yetkilendirilmiş kişiye aittir. Tutarsızlık tespiti durumunda yarışma kurulu, katılımcının ilgili katılım formunu iptal edebilir. Katılımı iptal edilen katılımcıya yarışma katılım ücreti iade edilmez.
 5. Yarışmaya katılım için, yazılı olarak son başvuru tarihi 30 Mart 2015’dür.
 6. Başvurular Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Hürriyet Caddesi, No: 126 Hürriyet – Osmangazi/ BURSA merkezine yapılacaktır. Başvurular gizli tutulacak yarışma öncesi ve sonrasında katılımcı listesi Zeytindostu Derneği tarafından yayınlanmayacaktır.
 7. Başvurunun kabulü için katılımcı formunun doldurulması, Zeytindostu Derneği Kurumsal Üyesi ve geçmiş yıllara ait aidat borcu bulunmayan katılımcılar için 375,00 TL, Zeytindostu Derneği Bireysel Üyesi ve geçmiş yıllara ait aidat borcu bulunmayan katılımcılar için 450,00 TL, Dernek üyesi olmayan diğer katılımcılar için 500,00 TL katılım ücretinin yatırılması gerekmektedir. Katılım ücretlerine % 18 kdv ilave edilecektir.
 8. Çiftçi kayıt belgesi olan ve yarışmaya katılan her çiftçi ya da markasız üretici yarışmaya gönderdiği yağ ile ilgili miktarı markasız olarak satmayacağını peşin olarak kabul eder. Bu şekilde ödül alan zeytinyağları markalı üreticilere makbuz karşılığı satılacaktır. Belgesiz satış yapıldığı tespit edilen yağın ödülü geri alınarak yarışma dışı bırakılır. Üreticiler ödül almış zeytinyağlarının satışına ilişkin belgenin bir örneğinin Zeytindostu Derneğine gönderilmesinden sorumludurlar.

NUMUNE ALIMI

 1. Katılımcılar yarışma numunelerini (her bir numune için ayrı ayrı olacak ) 4 adet 250ml koyu renkli marasca, kapşonsuz ve normal kapaklı(tercihen aliminyum kapaklı) olacak şekilde şişede “etiketsiz” olarak hazırlayacaklar, yarışma katılım formuyla birlikte, (Zeytin Meyvesinin çeşidi, çeşit karışım oranı, il, ilçe, organik sertifikalı olup olmadığı mutlaka yazılmalıdır.) katılımcılar dilerlerse yarışmaya gönderdikleri ürünleri için bir şahit numune ellerinde muhafaza edebilirler.

Müge Nebioğlu
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Adres                  :              Hürriyet Caddesi, No: 126 Hürriyet – Osmangazi / BURSA
Telefon               :              0 224 246 47 20 (pbx)
Faks                      :              0 224 246 26 29

Adresine göndereceklerdir. İlgili kargo ücreti katılımcıya aittir.

 1. Numune kabulü 30.03.2014’e kadar yapılacak olup bu tarihten sonra Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Hürriyet Caddesi, No: 126 Hürriyet – Osmangazi/ BURSA merkezine ve dernek merkezine ulaşan numuneler dikkate alınmayacaktır.
 2. Zeytindostu yazışma grubunda duyurulacak bir tarihte Yarışma Kurulu Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Hürriyet Caddesi, No: 126 Hürriyet – Osmangazi/ BURSA’da toplanacak ve Noter huzurunda her katılımcıya bir yarışma numarası vereceklerdir. Numaralandırma toplantısında Yarışma Kurulu’nun salt çoğunluğu ve Noter görevlisinin hazır bulunma şartı aranır. Numaralandırma sırasında Yarışma Kurulu üyeleri ve noter görevlisi haricinde kimse aynı ortamda bulunamaz. Aksi tüm durumlarda toplantı yapılmamış sayılır. Yarışma Kurulu’nun bir üyesi gizli tutmak kaydıyla numaralandırılmış numune listesini yarışma sonuna kadar Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Bir zarfta saklanır. Listenin bir kopyası yarışma sonuna kadar açılmamak üzere Dernek merkezinde mühürlü bir zarfta tutulacaktır. Katılımcıların numaraları numunelerini aldıktan sonra yapabilecekleri ihlaller hariç, numaralandırma işlemleri ile ilgili herhangi bir gizlilik ihlalinde, yarışma iptal edilir ve Yarışma Kurulu üyeleri doğacak maddi ve manevi kayıplardan müteselsil olarak sorumlu tutulur.
 3. Noter huzurunda numune numaralandırması tamamlandıktan sonra, Yarışma Kurulu üzerinde yarışma numarası bulunan 1 adet 250 ml şahit numune katılımcıya ve 3 adet 250 ml biri şahit numune olmak kaydıyla analizlerin yapılması için Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde muhafaza edilecektir. Numuneler üzerinde numara haricinde hiçbir ibare bulunmayacaktır. Katılımcılar, yarışma sonuna kadar numaralandırılmış numunelerini saklayacaklardır. Her türlü gizlilik ihlali durumunda katılımcının katılımı iptal edilir. Katılım ücreti iade edilmez.
 4. Numune gönderim işlemini tamamlayan katılımcı, içinden numune aldığı zeytinyağı tankına yarışma sonuna kadar Yarışma Kurulu’nun olası beyan kontrolleri için dokunmayacaktır. Yarışma Kurulu beyanı yeterli gördüğü ve katılımcının derece alması durumunda katılımcının talebine göre bandrol teslimine yazılı onay verir.
 5. Dereceye giren katılımcılardan yarışmaya katıldığı zeytinyağından 12 adet 500ml şişe nihai ambalajında olacak şekilde Dernek faaliyetlerinde (tadım eğitimleri ve fuar tanıtımlarında) kullanılmak üzere Zeytindostu Derneği’ne gönderecektir. Yağ tesliminde bulunmayan katılımcıya bandrol gönderilmez.
 6. Yarışma sonunda ödül alan katılımcıların kamuoyuna duyurulması için gerekli basın çalışmaları yapılacaktır. Derneğimiz ödül alan katılımcıların tanıtımı için bir broşür düzenleyip bu broşürü tüm dernek faaliyetlerinde kamuoyuna lanse edecektir. Broşür basım bedelleri katılımcılardan alınacak tır. Katılımcılar daha fazla broşür talebinde bulunurlarsa ücreti mukabil basımdan önce belirtmek koşulu ile temin edebileceklerdir.

 NUMUNELERİN ANALİZİ:

 1. Kimyasal Analizler:
Kimyasal analizler temel kalite analizleri (serbest yağ asitliği, peroksit sayısı, UV de özgül absorbans) ve temel saflık analizleri (ECN 42 farkı, Strerol kompozisyonu, mumsu madde miktarı, metil etil esterleri)  alanında akredite olmuş Bursa Gıda Yem İl Kontrol Laboratuvarında yapılacaktır. Laboratuvar tarafından kimyasal analizler aşamasını geçtiği raporlanan numuneler. Duyusal analize tabi tutulacaktır.
 2. Duyusal Analiz:
2.1. Kimyasal analizlerde başarılı olamayan numuneler duyusal analize alınmayacaktır.
2.2. Duyusal analizler Zeytindostu tadım paneli ve Bursa Gıda ve Yem Kontrol Laboratuvarı tadım paneli ortaklığında, gerek duyulması durumunda akredite olmuş diğer tadım panellerinden panelist desteği alınarak; Bursa Gıda Yem İl Kontrol Laboratuvarı bünyesinde ki TÜRKAK tarafından akredite edilmiş Duyusal analiz laboratuvarında yapılacaktır.
2.3. Duyusal analiz sonuçları panel başkanı tarafından Zeytindostu Kalite Yarışması düzenleme kuruluna kapalı zarf içinde iletilecektir.
2.4. Yarışma Kurulu Yarışma sonuçlarının duyurulmasının ardından kimyasal ve duyusal analiz sonuçlarını her bir numune için katılımcılara gönderecektir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI
Duyusal analiz sonuçlarının yarışma kuruluna ulaşmasına müteakiben Yönetim Kurulu’ndan en az bir ve Yarışma Kurulu’ndan en az üç kişinin hazır olduğu bir oturumda Dernek merkezinde mühürlü zarf açılacaktır.
Kodlanmış olan numunelerin raporlarıyla mühürlü zarftaki kod sahipleri eşleştirilerek yarışma sonuçları bir zabıtla tutanak haline getirilecektir.
Duyusal analizde 85 – 100 puan alan zeytinyağlarına altın madalya beratı, 70 – 84 puan alan zeytinyağlarına gümüş madalya beratı, 55 – 69 puan alan zeytinyağlarına bronz madalya beratı verilecektir.
Duyusal analizde yarışma numuneleri içinde tespit edilmesi durumunda meyvemsilik bakımından hafif (LIGHT), orta (MEDIUM) ve yoğun (INTENSE) olmak üzere kategorilerde her çeşit meyveden üretilen ve organik sertifikalı ürünler olmak üzere iller içinde puanlamaya göre sıralama yapılacak ve ödüllendirme buna göre yapılacaktır. Ayrıca iller arası aynı çeşitlerden en yüksek puanlamaya giren yağlara jüri özel ödülü verilecektir.
Kimyasal ve duyusal testleri başarıyla geçen tüm yarışmacılara başarı sertifikası verilecektir.
Tüm Katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.
Yarışmada ödül alan yağlara katılımcının beyanı üzere kullanacağı ambalaj hacimleri ve katılım formunda beyan ettiği miktar esas alınarak hesaplamayla bandrol sayıları tespit edilecek ve yarışmadaki derecesini gösterir özel Zeytindostu Derneği Kalite Yarışması logolu bandroller bandrol ücreti karşılığında teslim edilecektir.
Örnek: İl Balıkesir Meyve çeşidi; Ayvalık, Gemlik, Domat, Uslu,  Edincik su,  Arbequina, Picual,
Örnek: İl Adana; Sarıulak, Ayvalık, Picual, Gemlik,
Örnek: il Gaziantep, gemlik, nizipyağlık, kilisyağlık, arbequina,
Tüm meyve çeşitlerinin kategorileri ayrılacak, her çeşit kendi içerisinde puanlamaya tabi tutulacaktır.
Organik üretim var ise sertifikayı ibraz etmek şartıyla kendi kategorisinde ve ilinde puanlamaya dahil edilecektir, blend (Zeytin Meyve çeşidinin karışımı ile elde edilmiş.) olarak katılan yağlar içerik oranları belirtilmek suretiyle yarışmaya ayrı bir kategoriden katılabilirler.
Ülkemizin farklı bölgelerinde yetişen aynı çeşitler arasında ortaya çıkacak puanlamaya göre en yüksek puanı alan zeytinyağına jüri özel ödülü verilecektir.

DÜZENLEME KURULU VE JÜRİ
Müge Nebioğlu
Düzenleme Kurulu Başkanı
Gıda ve Yem Kontrol Merkez A. E. M. Tadım Paneli Başkanı
ONAOO ve Zeytindostu Derneği Tadım Panelisti

İsmail Kantarcıoğlu
Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Bozkurt
Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Aytaç Saygın Gümüşkesen
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Beraat Özçelik
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mihriban Korukluoğlu
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi

Harun Seçkin
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Erdal Kuzucu
Bursa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

NOT: Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu’nun değişlik yapma yetkisi saklıdır.

İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

2015 – 8. KALİTE YARIŞMASI KATILIM FORMU

Duyusal Analiz Paneli

Dr. Dilşen OKTAY – Tadım Paneli Lideri
Birsen PEHLİVAN
Dr. Oya KÖSEOĞLU
Feridun KAYKI
Nurdan Nimet KAYKI
Doç. Dr. Fügen DURLU ÖZKAYA
Burcu KESER
Ahmet ÇAĞLIBULANIK
Mehmet ULAŞ
Elif Burçin BÜYÜKGÖK
Hakan GÜLÖREN
Nazan ELGÜN
Hakan GÖKALP
Gülşah SATIROĞLU
Nurdan AKBAŞ
Sema DEMİR
Filiz ÇAVUŞ

Düzenleme Kurulu

DÜZENLEME KURULU VE JÜRİ

Müge Nebioğlu
Düzenleme Kurulu Başkanı
Gıda ve Yem Kontrol Merkez A. E. M. Tadım Paneli Başkanı
ONAOO ve Zeytindostu Derneği Tadım Panelisti

İsmail Kantarcıoğlu
Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Bozkurt
Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Aytaç Saygın Gümüşkesen
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Beraat Özçelik
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mihriban Korukluoğlu
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi

Harun Seçkin
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Erdal Kuzucu
Bursa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Hakkında

Değerli Zeytindostları,

Sektörümüzde zeytinyağı kalitesinde bilincin arttırılması ve Natürel Sızma olarak kusursuz üretim yapan firmaların isimlerinin duyurulması adına düzenlediğimiz Zeytindostu Kalite Ödüllerinin (Yarışmasının) bu yıl 8. si düzenlenecektir. Şartnameye göre yöre ve zeytin çeşidi dikkate alınarak duyusal ve kimyasal analiz sonuçlarına göre kusursuz numuneler altın, gümüş, bronz şeklinde ödüllendirilecektir.

Zeytindostu Ödüllerinin (Yarışmasının) şartnamesini ve katılım formunu ilişik dosyada bilgilerinize sunar, katılmak isteyen firmaların 30.03.2015’e kadar Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Hürriyet Caddesi, No: 126 Hürriyet – Osmangazi/ BURSA adresine başvuru yapmalarını bekleriz.

Saygılarımızla,
Zeytindostu Derneği

İLETİŞİM
ZEYTİNDOSTU DERNEĞİ
Tel   : 0232 422 01 02
Faks: 0232 465 07 74
Gsm: 0532 540 05 86
zeytindostudernek@gmail.com
zeytindostu@zeytindostu.org.tr

NUMUNE KABUL ADRESİ
GIDA VE YEM KONTROL MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Müge Nebioğlu
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Adres                   :Hürriyet Caddesi, No: 126 Hürriyet – Osmangazi / BURSA
Telefon                 :0 224 246 47 20 (pbx)
Faks                    :0 224 246 26 29

 BANKA HESAP BİLGİLERİ
GARANTİ BANKASI KORDON ŞUBESİ
HESAP ADI: Zeytindostu Derneği İktisadi İşletmesi
IBAN NO: TR92 0006 2000 8650 0006 2988 67