BUTİK ÜRETİCİLER KÜMELENMESİ ŞARTNAMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI
AMAÇ
MADDE 1-  Ülkemizde zeytini ve zeytinyağını butik olarak üreten ve pazarlamasını yapan üreticilerin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen zeytinyağı üretimini talebe göre planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslar arası ölçekte pazarlama gücünü arttırıcı tedbirler almaktır.
MADDE 2- Birliğin merkezi İzmir Konak ilçesidir.
ADRES: Zeytindostu Derneği Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 K.3 D.304 Alsancak Konak/İZMİR
GÖREV
MADDE 3- Butik Üreticiler Kümelenmesi aşağıdaki konularda faaliyet gösterir.

 1. Butik Üretimin çerçevesini belirlemek amacıyla Zeytin ve Zeytinyağı kodeksinde Butik Üretimin tanımını ekletebilmek için Uluslararası Zeytin Konseyine başvuruda bulunularak, butik üretim tanımının UZK tarafından yönetmeliğe alınmasına çalışmak.
 2. Butik üreticiler kümelenmesine dâhil olan butik üreticiler Ulusal ve Uluslararası fuarlara Zeytindostu Butik Üreticiler Kümelenmesi olarak tek çatı altında katılacak ve bu fuarlar için bakanlıktan alınacak hibeleri Zeytindostu Derneği aracılığı ile alıp kullanmak.
 3. Üyelerine Beyaz teneke satışlarının önüne geçmek amacıyla resmi kurumlara gerekli başvurular yapılarak, bu başvurular sonucunda işlem yapmayan resmi kurum ve resmi kurum çalışanlarına dava açılması için Zeytindostu Derneği Avukatın’dan görüş almak.
 4. Beyaz teneke satışları ile mücadele yapılırken Tüketici Hakları Derneği ile birlikte hareket etmek.
 5. Yılda bir kere Butik üretim çalıştayı yapmak ve Zeytindostu kalite kontrol programı uygulamak.
 6. Üretim esnasında hangi bahçeden hangi ürünü aldığını, o meyvelerden nasıl bir zeytinyağı çıktığını denetleyebilir ve ispatlayabilir olmak. (ÇKS ve karekod)
 7. Türk Gıda Kodeksinde yer alan zeytin ve zeytinyağının kimyasal ve duyusal analizlerini göre zeytinyağını üretmek ve pazarlamak.
 8. Birliğin görevlendirdiği kişi/kişilere üretim kontrolü ve denetleme izni vermek.
 9. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılmak, bu fuarlara katılım için öncelikle destekleme imkânlarını araştırmak, katılımlar birliktelik esasına göre topluca kararlaştırılacaktır.
 10. Derneğin vermiş olduğu hologramları ambalajların üzerine yapıştırmak.
 11. Her bir hologram kümelenme kurulu toplantısında yıllık olarak güncellemek.
 12. Küme üyeleri alacağı sarf malzemeleri birlikte alıp toptan almaya çalışacaktır.
 13. Düzenli toplantı ve eğitimlere küme üyeleri katılmak zorundadır.
 14. Zeytindostunun Anatolive markası ile yurtdışı pazar oluşturularak markanın olmaz ise olmaz kuralları konulacaktır.
 15. Dernek butikçilerin markası ile internet üzerinden satış yapacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK ŞARTLARI
MADDE 4- Butik Üreticiler Kümelenmesine üye olabilmek için aşağıdaki hususları yerine getirmek gereklidir.

 1. Zeytindostu Derneği kurumsal üyesi olmak.
 2. Belirlenmiş olan katılım ücretini peşin ödemek. Katılım ücreti: 100 TL
 3. Birliğe katılacak tüm üreticilerin tescilli markası olmak zorundadır.
 4. Küme üyeleri ihtiyacı olan zeytin ve zeytinyağı ürünlerini öncelikle küme üyelerinden almak zorundadır.
 5. Katılımcılar ürünlerini koyu renk cam şişe ve laklı tenekede satışa sunmaları zorunludur.
 6. Üreticilerin zeytinyağlarının depolanması süresinde tanklarının paslanmaz çelik ve sıcaklığının kontrol edilebilir olması zorunludur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA
MADDE 5- Üye kendi isteğiyle üyelikten her zaman çıkabilir. Bu durum birlik üyeleri oybirliği kararı ile kesinleşir. Çıkan üyenin Birliğe olan borç ve alacakları ayrılış tarihi itibariyle kapatılması zorunludur. Ayrılan kişinin üye olduğu dönemlere ait çıkabilecek herhangi bir borç veya alacağı saklıdır. Üyenin ölümü halinde üyeliği kendiliğinden düşer, borç ve alacakları mirasçılarına intikal ettirilir.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
MADDE 6- Aşağıdaki hallerde üreticiler üyelikten çıkarılabilir.

 1. Kanun, Yönetmelik ve tüzükte yer alan hükümleri yerine getirmemek.
 2. Birliğin aleyhine faaliyet göstermek.
 3. Birlik talimatlarına uymamak.
 4. Birlik üyelerinin kontrol edilen şahit numune dışında yağ satması ve bandrol kullanması.
 5. Üyelik aidatlarını ödememek ve birliğe karşı olan taahhütlerini yerine getirmemek.

Tüzükte gösterilmeyen nedenlerle üyeler üyelikten çıkarılamaz. Üyelikten çıkarılma Birlik yönetim kurulu kararı ile geçici ihraç şeklinde olur. Üyenin kesin ihracı yapılıncaya kadar bütün hakları devam eder. Çıkarılan üyelerin durumu ilk genel kurulda görüşülerek karara bağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜYELİK AİDATI
MADDE 7- Birliğin üyeleri Zeytindostu Derneğine genel kurul tarafından belirlenen giriş aidatı ve yıllık aidatları ödemekle yükümlüdürler. Giriş aidatı ile yıllık aidat, Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz.
AİDAT VE DİĞER ÜCRETLERİN ÖDENME ŞEKLİ
MADDE 8- Giriş aidatı bir kereye mahsus olmak üzere üyelik başvurusu yapılırken peşin olarak ödenir. Yıllık aidatlar genel kurulca belirlenir. Genel kurulca belirlenen aidatlar 6 aylık dönemlerde tahsil edilir.
BİRLİĞİN GELİRLERİ
MADDE 9- Birliğin gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Katılım Ücretleri
 2. Yurt içi ve yurt dışından sağlanan bağış,  fon ve yardımlar.
 3. Reklam, tanıtım ve yayın gelirleri.
 4. Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedeli üzerinden kesilecek hizmet payı.
 5. Diğer gelirler.
  Birlikler, üyelerine gelirlerinden pay dağıtamazlar.

BİRLİĞİN GİDERLERİ
MADDE 10- Birliğin giderleri, kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yapılacak giderleri kapsar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BİRLİĞİN ORGANLARI
MADDE 12- Birlik Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu’ na tabidir.  Koordinasyon ve Danışma Kurulu vardır.
KOORDİNASYON VE DANIŞMA KURULU
Feridun Kaykı
Murat Özaltaş
Mücahit Kıvrak
Zülfikar Fidancı

(isimler alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Şartnameyi indirmek için lütfen TIKLAYINIZ.