Ana Sayfa 9.Zeytinyağı Kalite Yarışması Şartname

Şartname

Paylaş

ZEYTİNDOSTU 9. ULUSAL NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI KALİTE YARIŞMASI
TANIMLAR
Katılımcı: Tescilli marka sahibi ve ürünleri piyasada fiilen satılan, Tarım Bakanlığı’nca verilmiş Gıda Üretim İzni’ne sahip veya söz konusu izne sahip bir işletmede fason üretim yaptıran ya da ihraç eden (butik ya da büyük ölçekli) üretici, yağhaneci, tüccar, sanayici, firma veya ziraat odasına veya ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğünde çiftçi kayıt sistemine girmiş, üretici ya da kişilerdir.
Yarışma Kurulu: Düzenleme kurulu Başkanı ve Yardımcıları, Düzenleme Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeleri tarafından oluşu ve Kurul üyeleri Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu’nca tespit edilir.
KALİTE YARIŞMASINA KATILIM
1.Yarışma natürel sızma zeytinyağı olmak üzere, Türkiye sınırları içerisinde bulunan çeşitler için yapılacaktır. İl bazında bir değerlendirme yapılmayacak ulusal bazda bir sınıflandırma ve ödüllendirme yapılacaktır. Katılımcı başvuru esnasında organik ürün kategorisinde değerlendirilmek üzere başvurmuş ve beraberinde organik sertifikasını ibraz etmiş ise ürün organik kategorisinde değerlendirilir.
Katılımcı başvurusunda meyvemsilik değerlendirilmesi kapsamında bir değerlendirme talep eder ise bu talebini de katılım formunda belirtmesi gerekmektedir.
Katılımcı meyve çeşidi belirterek katılım sağlamış ise ürün meyve çeşidine göre değerlendirilecektir. Aynı çeşitler, çeşitler arasında sınıflandırma ve puanlama yapılarak ayrı ayrı değerlendirilecektir.
2 Katılımcılar farklı numuneler ile yarışmaya katılabilirler.
3.Katılımcılar; yarışma jürisinde, yarışma düzenleme kurulunda ve yarışma tadım panelinde görev alamazlar.
4.Katılımcılar katılım formlarında numune gönderdikleri üründen ellerinde ne kadar olduğunu bildirirler. Katılım için asgari miktar aranmaz, ancak gerekli görmesi durumunda Yarışma Kurulu veya görevlendireceği bir yetkili beyanı yerinde tetkik eder. Fiziki miktar ve beyan arasındaki tutarsızlıklarla ilgili takdir hakkı, kontrolü yapacak Yarışma Kurulu üyesine veya kurul adına yetkilendirilmiş kişiye aittir. Tutarsızlık tespiti durumunda yarışma kurulu, katılımcının ilgili katılım formunu iptal edebilir. Katılımı iptal edilen katılımcıya yarışma katılım ücreti iade edilmez.
5.Yarışmaya katılım için, yazılı olarak son başvuru tarihi 25 Şubat 2016’dır.
6.Başvurular Zeytindostu Derneği, Kültür Mh. 1375 Sk. No:25/304 Alsancak Konak/İZMİR  adresine yapılacaktır. Başvurular gizli tutulacak yarışma öncesi ve sonrasında katılımcı listesi Zeytindostu Derneği tarafından yayınlanmayacaktır.
7.Başvurunun kabulü için katılımcı formunun doldurulması, Zeytindostu Derneği Kurumsal Üyesi ve geçmiş yıllara ait aidat borcu bulunmayan katılımcılar için 375 TL, Zeytindostu Derneği Bireysel Üyesi ve geçmiş yıllara ait aidat borcu bulunmayan katılımcılar için 450 TL, Dernek üyesi olmayan diğer katılımcılar için 500 TL katılım ücretinin yatırılması gerekmektedir. Katılım ücretlerine % 18 kdv ilave edilecektir.
Katılım ücretleri;
Zeytindostu Derneği İktisadi İşletmesi
Garanti bankası – Kordon Şubesi
TR92 0006 2000 8650 0006 2988 67
banka hesabına gönderilecektir. Yarışma öncesinde ücreti yatırılmayan, eksik başvuru formu gönderilen veya gönderilmeyen numuneler yarışmaya alınmayacaktır.
8.Çiftçi kayıt belgesi olan ve yarışmaya katılan her çiftçi ya da markasız üretici yarışmaya gönderdiği yağ ile ilgili miktarı markasız olarak satmayacağını peşin olarak kabul eder. Bu şekilde ödül alan zeytinyağları markalı üreticilere makbuz karşılığı satılacaktır. Belgesiz satış yapıldığı tespit edilen yağın ödülü geri alınarak yarışma dışı bırakılır. Üreticiler ödül almış zeytinyağlarının satışına ilişkin belgenin bir örneğinin Zeytindostu Derneğine gönderilmesinden sorumludurlar.
NUMUNE ALIMI
1.Katılımcılar yarışma numunelerini (her bir numune için ayrı ayrı olacak ) 4 adet 250ml koyu renkli marasca, alüminyum kapaklı olacak şekilde şişede “etiketsiz” olarak hazırlayacaklar, yarışma katılım formuyla birlikte, meyve çeşidi kategorisinde değerlendirilmek isteniyor ise; Zeytin Meyvesinin çeşidi, çeşit karışım oranı, organik kategoride değerlendirilmek isteniyor ise organik sertifikasını ibraz edecektir. katılımcılar dilerlerse yarışmaya gönderdikleri ürünleri için bir şahit numune ellerinde muhafaza edebilirler.
NUMUNELER ;
Zeytindostu Derneği,
Kültür Mh. 1375 Sk. No:25/304 Alsancak Konak/İZMİR
Adresine gönderilecektir. İlgili kargo ücreti katılımcıya aittir.
2.Numune kabulü 25.02.2016’e kadar yapılacak olup bu tarihten sonra Zeytindostu Derneği, Kültür Mh. 1375 Sk. No:25/304 Alsancak Konak/İZMİR adresine gelen numuneler kabul edilmeyecektir.
3.Zeytindostu yazışma grubunda duyurulacak bir tarihte Yarışma Kurulu Zeytindostu Derneği, Kültür Mh. 1375 Sk. No:25/304 Alsancak Konak/İZMİR adresinde toplanacak ve Noter huzurunda her katılımcıya bir yarışma numarası vereceklerdir. Numaralandırma toplantısında Yarışma Kurulu’nun salt çoğunluğu ve Noter görevlisinin hazır bulunma şartı aranır. Numaralandırma sırasında Yarışma Kurulu üyeleri ve noter görevlisi haricinde kimse aynı ortamda bulunamaz. Aksi tüm durumlarda toplantı yapılmamış sayılır. Yarışma Kurulu’nun bir üyesi gizli tutmak kaydıyla numaralandırılmış numune listesini yarışma sonuna kadar dernek merkezine gönderilir. Bir zarfta saklanır. Listenin bir kopyası yarışma sonuna kadar açılmamak üzere Dernek merkezinde mühürlü bir zarfta tutulacaktır. Katılımcıların numaraları numunelerini aldıktan sonra yapabilecekleri ihlaller hariç, numaralandırma işlemleri ile ilgili herhangi bir gizlilik ihlalinde, yarışma iptal edilir ve Yarışma Kurulu üyeleri doğacak maddi ve manevi kayıplardan müteselsil olarak sorumlu tutulur.
4.Noter huzurunda numune numaralandırması tamamlandıktan sonra, Yarışma Kurulu üzerinde yarışma numarası bulunan 1 adet 250 ml şahit numune mühürlü olarak yarışma sonrasında oluşabilecek anlaşmazlıklar için saklanacaktır. 1 adet 250 ml biri şahit numune olmak kaydıyla analizlerin yapılması için akredite laboratuvara ulaştırılacaktır.1 adet numune duyusal analizde kullanılmak üzere muhafaza edilecektir.1 adet numune ise Zeytindostu Derneği, Kültür Mh. 1375 Sk. No:25/304 Alsancak Konak/İZMİR adresinde şahit numune olarak muhafaza edilecektir. Numuneler üzerinde numara haricinde hiçbir ibare bulunmayacaktır. Katılımcılar, yarışma sonuna kadar numaralandırılmış numunelerini saklayacaklardır. Her türlü gizlilik ihlali durumunda katılımcının katılımı iptal edilir. Katılım ücreti iade edilmez.
5.Numune gönderim işlemini tamamlayan katılımcı, içinden numune aldığı zeytinyağı tankına yarışma sonuna kadar Yarışma Kurulu’nun olası beyan kontrolleri için dokunmayacaktır. Yarışma Kurulu beyanı yeterli gördüğü ve katılımcının derece alması durumunda katılımcının talebine göre bandrol teslimine yazılı onay verir.
6.Dereceye giren katılımcılardan yarışmaya katıldığı zeytinyağından 12 adet 500ml şişe nihai ambalajında (etiketli, kapüşonlu, madalyalı) olacak şekilde Dernek faaliyetlerinde (tadım eğitimleri ve fuar tanıtımlarında) kullanılmak üzere Zeytindostu Derneği’ne gönderecektir. Yağ tesliminde bulunmayan katılımcıya bandrol gönderilmez.
7.Yarışma sonunda ödül alan katılımcıların kamuoyuna duyurulması için gerekli basın çalışmaları yapılacaktır. Derneğimiz ödül alan katılımcıların tanıtımı için bir broşür düzenleyip bu broşürü tüm dernek faaliyetlerinde kamuoyuna lanse edecektir. Broşür basım bedelleri katılımcılardan alınacak tır. Katılımcılar daha fazla broşür talebinde bulunurlarsa adedi mukabil basımdan önce belirtmek koşulu ile temin edebileceklerdir.
NUMUNELERİN ANALİZİ:
1.Kimyasal Analizler:

Kimyasal analizler temel kalite analizleri (serbest yağ asitliği, peroksit sayısı, UV de özgül absorbans) ve temel saflık analizleri (ECN 42 farkı, Strerol kompozisyonu, mumsu madde miktarı, metil etil esterleri)  alanında akredite olmuş ulusal  Laboratuvarından birinde yapılacaktır. Laboratuvar tarafından kimyasal analizler aşamasını geçtiği raporlanan numuneler duyusal analize tabi tutulacaktır.
2.Duyusal Analiz:
2.1. Kimyasal analizlerde başarılı olamayan numuneler duyusal analize alınmayacaktır.
2.2. Duyusal analizler Zeytindostu Tadım Paneli, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Araştırma Enstitüsü Tadım Paneli, İzmir Zeytincilik Araştırma İstasyonu Tadım Paneli, Ayvalık Ticaret Odası Tadım Paneli, Ulusal Zeytin, Zeytinyağı Konseyi Tadım Paneli, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli panelistleri davet edilerek yetkin tadım panelistleri tarafından gerçekleştirilecektir.
2.3. Duyusal analiz sonuçları panel başkanı tarafından Zeytindostu Kalite Yarışması düzenleme kuruluna kapalı zarf içinde iletilecektir
2.4. Yarışma Kurulu Yarışma sonuçlarının duyurulmasının ardından katılımcı talebi olması halinde;  kimyasal ve duyusal analiz sonuçlarını her bir numune için Analiz raporlama ücreti karşılığında katılımcılara gönderebilecektir.
SONUÇLARIN DUYURULMASI
1.Duyusal analiz sonuçlarının yarışma kuruluna ulaşmasına müteakiben Yönetim Kurulu’ndan en az bir ve Yarışma Kurulu’ndan en az üç kişinin hazır olduğu bir oturumda Dernek merkezinde mühürlü zarf açılacaktır.
2.Kodlanmış olan numunelerin raporlarıyla mühürlü zarftaki kod sahipleri eşleştirilerek yarışma sonuçları bir zabıtla tutanak haline getirilecektir.
3.Duyusal analizde 85 – 100 puan alan zeytinyağlarına altın madalya beratı, 70 – 84 puan alan zeytinyağlarına gümüş madalya beratı, 55 – 69 puan alan zeytinyağlarına bronz madalya beratı verilecektir.
4.Duyusal analizde katılımcının talebi söz konusu ise meyvemsilik bakımından hafif (lıght), orta (medıum) ve yoğun (ıntense) olarak değerlendirilecek ve madalyalandırılacaktır.
5.Duyusal analiz sonucu en yüksek puanı almış olan altın madalyalı üç ürün jüri özel ödülü sıralamasına alınacak ve bu alanda madalyalandırılacaktır. Kimyasal ve duyusal testleri başarıyla geçen tüm yarışmacılara başarı sertifikası verilecektir.
6.Yarışmada ödül alan yağlara katılımcının beyanı üzere kullanacağı ambalaj hacimleri ve katılım formunda beyan ettiği miktar esas alınarak hesaplamayla bandrol sayıları tespit edilecek ve yarışmadaki derecesini gösterir özel Zeytindostu Derneği Kalite Yarışması logolu bandroller bandrol ücreti karşılığında teslim edilecektir.
7.Yarışma sonunda ödül alan katılımcıların kamuoyuna duyurulması için gerekli basın çalışmaları yapılacaktır. Derneğimiz ödül alan katılımcıların tanıtımı için bir katalog düzenleyip bu kataloğu tüm dernek faaliyetlerinde kamuoyuna lanse edecektir. Katalog basım bedelleri katılımcılardan alınacaktır. Katılımcılar daha fazla katalog talebinde bulunurlarsa adedi mukabil basımdan önce belirtmek koşulu ile temin edebileceklerdir.
DÜZENLEME KURULU VE JÜRİ
Yarışma Düzenleme Kurulu
Düzenleme Kurulu Başkanı, Yarışma Moderatörü
Hüseyin BOZKURT                              Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcıları
Gıda Yük Müh. Müge NEBİOĞLU          Gıda ve Yem Kontrol Merkez A. E. M. Tadım Paneli Başkanı, ONAOO ve Zeytindostu Derneği Tadım Panelisti
Gıda Yük Müh. Birsen PEHLİVAN         Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Tadım Eğitimi Koordinatörü
Dr. Dilşen OKTAY                                Zeytindostu Derneği Tadım Paneli Başkanı
Düzenleme Kurulu Üyeleri
Erdal ALDAĞ                                       Burhaniye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Alper ALHAT                                        Akhisar Ticaret Borsası Başkanı
Nedim ATİLLA                                     Gazeteci, Yazar
Adnan BOSNALI                                  Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Gökhan BÖCEKLİ                                Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelisti
Kadri GÜNDEŞ Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Benhan İbrahim KANTARCI                  Ayvalık Ticaret Odası Başkanı
Ünal KAYA                                          Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü
Yrd. Doç  Dr. Özlem GÜRBÜZ KILIÇ    Celal Bayar Üniversitesi Akhisar MYO Öğretim Üyesi
Mücahit KIVRAK                                  Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Defne KORYÜREK                              Slowfood Fikir Sahibi Damaklar Yönetim Kurulu Üyesi
Nefise KÖMÜRCÜLER                        Muhabir
Murat KÜÇÜKÇAKIR                           Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürü,
Doç. Dr. Mücahit Taha ÖZKAYA                       Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlisi
Öğr. Gör. Ayla SARI                             Adnan Menderes Üniversitesi Çine MYO
Harun SEÇKİN                                     Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü
Ahmet TOPÇU                                     Komili-Yudum Genel Koordinatörü
Doç. Renan TUNALIOĞLU                   Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Yüksek Mühendisi
İsmail UĞURAL                                               Gazeteci, Haberci, TAGYAD Başkanı
Aykut YENİCE                                     Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı 

(İsimler soy isime göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

NOT: Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu’nun değişiklik yapma yetkisi saklıdır.

Şartnameyi indirmek için lütfen TIKLAYINIZ.

Paylaş