Ana Sayfa 7.Zeytinyağı Kalite Yarışması Şartname

Şartname

Paylaş

10

ZEYTİNDOSTU 7. ULUSAL NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI KALİTE YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

TANIMLAR
Katılımcı: Tescilli marka sahibi ve ürünleri piyasada fiilen satılan, Tarım Bakanlığı’nca verilmiş Gıda Üretim İzni’ne sahip veya söz konusu izne sahip bir işletmede fason üretim yaptıran ya da ihraç eden (butik ya da büyük ölçekli) üretici, yağhaneci, tüccar, sanayici, firma veya ziraat odasına, ilçe tarım müdürlüğün de çiftçi kayıt sistemine girmiş, üretici ya da kişilerdir.
Yarışma Kurulu:  Yarışma kurulu 5 kişiden oluşur. Kurul üyeleri Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu’nca tespit edilir.

KALİTE YARIŞMASINA KATILIM
1.Yarışma Natürel Sızma Zeytinyağı olmak üzere, Türkiye sınırları içerisinde bulunan şehirlere, zeytin çeşitlerine ve organik sertifikalarına göre kategorilere ayrılacak ve duyusal analiz sonucu tespit edilen değerlere göre her ilin ve çeşidin ve organik sertifikası olma haline göre meyvemsilik bakımından hafif (LIGHT), orta (MEDIUM) ve yoğun (INTENSE) olarak alt kategorilerde yapılacaktır. Her ilin yetişen çeşidine göre sınıflandırılacak,  aynı çeşitler, çeşitler arasında sınıflandırma ve puanlama yapılarak ayrı ayrı değerlendirilecektir. Üretici olarak adlandırdığımız çiftçi kayıt sistemine dahil olan yağlar ayrı bir kategoride sınıflandırılarak puanlaması yapılacaktır.
2.Her katılımcı yarışmaya en çok üç adet farklı numune ile katılabilir.
3.Tadım Panelistleri ve Laboratuar çalışanlarının ürünleri derecelendirmeye katılamaz. Katıldığının tespiti durumunda diskalifiye edilecektir.
4.Katılımcılar katılım formlarında numune gönderdikleri üründen ellerinde ne kadar olduğunu bildirirler. Katılım için asgari miktar aranmaz, ancak gerekli görmesi durumunda Yarışma Kurulu veya görevlendireceği bir yetkili beyanı yerinde tetkik eder. Fiziki miktar ve beyan arasındaki tutarsızlıklarla ilgili takdir hakkı, kontrolü yapacak Yarışma Kurulu üyesine veya kurul adına yetkilendirilmiş kişiye aittir. Tutarsızlık tespiti durumunda yarışma kurulu, katılımcının ilgili katılım formunu iptal edebilir. Katılımı iptal edilen katılımcıya yarışma katılım ücreti iade edilmez.
5.Yarışmaya katılım için, yazılı olarak son başvuru tarihi 28 Şubat 2014’dür.
6.Başvurular Zeytindostu Derneği’ne yapılacaktır. Başvurular gizli tutulacak yarışma öncesi ve sonrasında katılımcı listesi Zeytindostu Derneği tarafından yayınlanmayacaktır.
7.Başvurunun kabulü için katılımcı formunun doldurulması, Zeytindostu Derneği Kurumsal Üyesi ve geçmiş yıllara ait aidat borcu bulunmayan katılımcılar için 375,00 TL, Zeytindostu Derneği Bireysel Üyesi ve geçmiş yıllara ait aidat borcu bulunmayan katılımcılar için 450,00 TL, Dernek üyesi olmayan diğer katılımcılar için 500,00 TL katılım ücretinin yatırılması gerekmektedir. Katılım ücretlerine % 18 kdv ilave edilecektir.
8.Çiftçi kayıt belgesi olan ve yarışmaya katılan her çiftçi ya da markasız üretici yarışmaya gönderdiği yağ ile ilgili miktarı markasız olarak satmayacağını peşin olarak kabul eder. Bu şekilde ödül alan zeytinyağları markalı üreticilere makbuz karşılığı satılacaktır. Belgesiz satış yapıldığı tespit edilen yağın ödülü geri alınarak yarışma dışı bırakılır. Üreticiler ödül almış zeytinyağlarının satışına ilişkin belgenin bir örneğinin Zeytindostu Derneğine gönderilmesinden sorumludurlar. 

NUMUNE ALIMI
1.Katılımcılar yarışma numunelerini (her bir numune için ayrı ayrı olacak ) 6 adet 500ml koyu renkli marasca, kapüşonsuz ve normal kapaklı (tercihen alüminyum kapaklı) olacak şekilde şişede “etiketsiz” olarak hazırlayacaklar, yarışma katılım formuyla birlikte,(Zeytin Meyvesinin çeşidi, çeşit karışım oranı,  il, ilçe, organik sertifikalı olup olmadığı mutlaka yazılmalıdır.)
ZEYTİNDOSTU DERNEĞİ Kültür Mahallesi 1375 Sokak No: 25 Cumhuriyet İş Hanı Kat:3 Daire: 304 35220 Alsancak / İZMİR
Adresine göndereceklerdir. İlgili kargo ücreti katılımcıya aittir.
2. Numune kabulü 31.03.2014’e kadar yapılacak olup bu tarihten sonra dernek merkezine ulaşan numuneler dikkate alınmayacaktır.
3. Zeytindostu yazışma grubunda duyurulacak bir tarihte Yarışma Kurulu Zeytindostu Derneği merkezinde toplanacak ve Noter huzurunda her katılımcıya bir yarışma numarası vereceklerdir. Numaralandırma toplantısında Yarışma Kurulu’nun salt çoğunluğu ve Noter görevlisinin hazır bulunma şartı aranır. Numaralandırma sırasında Yarışma Kurulu üyeleri ve noter görevlisi haricinde kimse aynı ortamda bulunamaz. Aksi tüm durumlarda toplantı yapılmamış sayılır. Yarışma Kurulu’nun bir üyesi gizli tutmak kaydıyla numaralandırılmış numune listesini yarışma sonuna kadar saklar. Listenin bir kopyası yarışma sonuna kadar açılmamak üzere Dernek merkezinde mühürlü bir zarfta tutulacaktır. Katılımcıların numaraları numunelerini aldıktan sonra yapabilecekleri ihlaller hariç, numaralandırma işlemleri ile ilgili herhangi bir gizlilik ihlalinde, yarışma iptal edilir ve Yarışma Kurulu üyeleri doğacak maddi ve manevi kayıplardan müteselsil olarak sorumlu tutulur.
4. Noter huzurunda numune numaralandırması tamamlandıktan sonra, Yarışma Kurulu üzerinde yarışma numarası bulunan 1 adet 500 ml şişeyi katılımcıya ve 5 adet 500 ml şişeyi analizlerin yapılması için dernek merkezine bırakacaktır. Şişeler üzerinde numara haricinde hiçbir ibare bulunmayacaktır. Katılımcılar, yarışma sonuna kadar numaralandırılmış numunelerini saklayacaklardır. Her türlü gizlilik ihlali durumunda katılımcının katılımı iptal edilir. Katılım ücreti iade edilmez.
5. Numune gönderim işlemini tamamlayan katılımcı, içinden numune aldığı zeytinyağı tankına yarışma sonuna kadar Yarışma Kurulu’nun olası beyan kontrolleri için dokunmayacaktır. Yarışma Kurulu beyanı yeterli gördüğü ve katılımcının derece alması durumunda katılımcının talebine göre bandrol teslimine yazılı onay verir.
6. Dereceye giren katılımcılardan yarışmaya katıldığı zeytinyağından 12 adet 500ml şişe nihai ambalajında olacak şekilde Dernek faaliyetlerinde (tadım eğitimleri ve fuar tanıtımlarında) kullanılmak üzere Zeytindostu Derneği’ne gönderecektir. Yağ tesliminde bulunmayan katılımcıya bandrol gönderilmez.

NUMUNELERİN ANALİZİ:
1. Kimyasal Analizler:
Testlerin tamamlanmasına müteakiben analiz sonuçları ayrı ayrı raporlanarak topluca Laboratuvar yetkilisi tarafından yarışma kuruluna teslim edilecektir.
2. Duyusal Analiz:
2.1. Kimyasal analizlerde başarılı olamayan numuneler duyusal analize alınmayacaktır.
2.2. Duyusal analizler Zeytindostu Derneği Tadım Paneli tarafından yapılacaktır.
2.3. Numunelerin duyusal analiz sonuçları ayrı ayrı raporlanarak topluca ilgili panel yöneticisi tarafından yarışma kuruluna yollanacak/teslim edilecektir.
2.4. Yarışma Kurulu Yarışma sonuçlarının duyurulmasının ardından kimyasal ve duyusal analiz sonuçlarını her bir numune için katılımcılara gönderecektir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI
Duyusal analiz sonuçlarının yarışma kuruluna ulaşmasına müteakiben Yönetim Kurulu’ndan en az bir ve Yarışma Kurulu’ndan en az üç kişinin hazır olduğu bir oturumda Dernek merkezinde mühürlü zarf açılacaktır.
Kodlanmış olan numunelerin raporlarıyla mühürlü zarftaki kod sahipleri eşleştirilerek yarışma sonuçları bir zabıtla tutanak haline getirilecektir.
Duyusal analizde 85 – 100 puan alan zeytinyağlarına altın madalya beratı, 70 – 84 puan alan zeytinyağlarına gümüş madalya beratı, 55 – 69 puan alan zeytinyağlarına bronz madalya beratı verilecektir.
Duyusal analizde yarışma numuneleri içinde tespit edilmesi durumunda meyvemsilik bakımından hafif (LIGHT), orta (MEDIUM) ve yoğun (INTENSE) olmak üzere kategorilerde her çeşit meyveden üretilen ve organik sertifikalı ürünler olmak üzere iller içinde puanlamaya göre sıralama yapılacak ve ödüllendirme buna göre yapılacaktır. Ayrıca iller arası aynı çeşitlerden en yüksek puanlamaya giren yağlara jüri özel ödülü verilecektir.
Kimyasal ve duyusal testleri başarıyla geçen tüm yarışmacılara başarı sertifikası verilecektir. Başarısız olan yarışmacılara ise sadece yarışmaya katılım sertifikası verilecektir.
Yarışmada ödül alan yağlara katılımcının beyanı üzere kullanacağı ambalaj hacimleri ve katılım formunda beyan ettiği miktar esas alınarak hesaplamayla bandrol sayıları tespit edilecek ve yarışmadaki derecesini gösterir özel Zeytindostu Derneği Kalite Yarışması logolu bandroller bandrol ücreti karşılığında teslim edilecektir.
Örnek: İl Balıkesir Meyve çeşidi; Ayvalık, Gemlik, Domat, Uslu,  Edincik su,  Arbequina, Picual,
Örnek: İl Adana; Sarıulak, Ayvalık, Picual, Gemlik,
Örnek: il Gaziantep, gemlik, nizipyağlık, kilisyağlık, arbequina,
Tüm meyve çeşitlerinin kategorileri ayrılacak, her çeşit kendi içerisinde puanlamaya tabi tutulacaktır.
Organik üretim var ise sertifikayı ibraz etmek şartıyla kendi kategorisinde ve ilinde puanlamaya dahil edilecektir, blend (Zeytin Meyve çeşidinin karışımı ile elde edilmiş.) olarak katılan yağlar içerik oranları belirtilmek suretiyle yarışmaya ayrı bir kategoriden katılabilirler.
Ülkemizin farklı bölgelerinde yetişen aynı çeşitler arasında ortaya çıkacak puanlamaya göre en yüksek puanı alan zeytinyağına jüri özel ödülü verilecektir.
Kimyasal analizlerden olumlu sonuç alarak duyusal analize gelen yağlar oluşturulan tadım panelince 1. Gün oturumda kusurlu ve kusursuz olmak üzere ayrılacak, kusursuz olan yağlar 2.gün oturumda puanlamaya tabi tutulacaktır.
İl –   meyve çeşidi –  Organik Üretim, Konvansiyonel Üretim, Üretici-Çiftçi, light  /medium / intense şeklinde ayrılacaktır.
Yarışma sonuçları kesindir ve itirazlar kabul edilmeyecektir.

10

Paylaş